KADRY I PŁĄCE – OBSŁUGA KADROWA

Profesjonalnie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych oraz rzetelne zarządzanie płacami to niezbędny warunek właściwych relacji między pracodawcą a pracownikami. Oferujemy możliwość uwolnienia się od uciążliwych obowiązków związanych z rozliczaniem płac i administracją kadrową. Przejmując wykonywanie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników zapewniamy naszym Klientom możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności.

ALFASystem specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu obsługi spraw kadrowo-płacowych dla dużych podmiotów gospodarczych. W Dziale KADR pracują 3 osoby. Prowadzimy również doradztwo w zakresie Prawa Pracy i udzielamy pomocy w optymalizacji kosztów pracy (dot. obciążeń płaconych do ZUS-u).

OFERUJEMY

Sporządzanie list płac wynagrodzeń w oparciu o dokumenty źródłowe/ewidencja obecności, zwolnienia chorobowe, karty urlopowe
Sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R
Prowadzenie akt osobowych w oparciu o aktualne przepisy
Sporządzanie pasków wynagrodzeń dla każdego pracownika
Sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników(PIT – 11)
Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT – 40)
Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Zgłoszenie do ubezpieczenia i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju informacji dotyczących zatrudnienia
Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
Sporządzanie list płac wynagrodzeń w oparciu o dokumenty źródłowe/ewidencja obecności, zwolnienia chorobowe, karty urlopowe

Stefana Okrzei 13, 59-220 Legnica